Domov

Anketa

Máte dostatok informácií o nás a našich riešeniach ?

Vítame Vás na stránkach firmy KAnet

Firma KAnet soft-net services pôsobí na slovenskom trhu od roku 1998. Od dodávateľa hardware a software sa postupne vyvinula na spoločnosť poskytujúcu komplexné riešenia v oblasti informačných technológií.

Medzi hlavné portfólio patrí vývoj software a "networking" oblasť informačných technológií. Poskytujeme široké spektrum služieb od dodávky softwérových riešení  dodávky infraštruktúry, servisu, cez správu a údržbu software až po komplexné služby v tejto oblasti.

Naša spoločnosť ponúka komplexné služby v oblasti informačných technológií s osobitným prístupom a dôrazom na špecifické požiadavky a potreby Vás, nášho zákazníka.

Sme autorizovaným partnerom spol. SWAN, a.s. pre predaj komplexných telekomunikačných a dátových služieb, autorizovaným partnerom spoločnosti Microsoft, partnerom spoločnosti  BitDefender  a ESET  pre bezpečnostné riešenia, partnerom spoločnosti Webhouse s.r.o. pre webhosting .

Dôležitým cieľom je zavádzanie nových progresívnych technológií hlavne v oblasti aplikačného sofware,  počítačových sietí, komunikácií, internetu a intranetu, na ktoré sa v súčasnej dobe kladie čoraz väčší dôraz.

Posledné aktuality

Nová aktualizácia aplikácie LHE 3.0.14

vo Verzií  3.0.14 1.V súhlase na ťažbu – pri druhu ťažby hrúbie z prerezávky bolo zmenené aby sa nemusela zadávať Špecifikácia obdobne ako to je pri mimoriadnej ťažbe. 2. Pri zadávaní nového záznamu spracovania kalamity náhodnou ťažbou bola pridaná funkcia automatického doplnenie čísla súhlasu do nahlásenia kalamity. Prípade ak súhlasov je viac tak do záznamu nahlásenia danej kalamity budú pridané všetky Súhlasy zo všetkých záznamov spracovania danej kalamity. 3. Bola pridaná nová tlačová zostava „Hlásenie kalamity“ v členení JPRL - dátum vzniku kalamity - dátum spracovania a koľko ostáva spracovať a čísla súhlasov na ťažbu . ....

Nová aktualizácia aplikácie LHE 2.7.00

Verzia 2.6.69 1. Od verzie 2.6.96 bola pridaná funkcionalita užívateľa, ktorý môže prehliadať všetky subjekty bez možnosti editácie či už na hlavnom počítači alebo podriadenom. Ak teda nastavíte užívateľa ako „Prezerača“ bude môcť okrem svojich pridelených obhospodarovateľov prepínaj vo výbere subjektov aj ostatných čo nemá pridelených ale bez možnosti editácie. 2. Zároveň boli upravené všetky moduly tak aby na základe prihlásenia užívateľa boli kontrolované prístupové práva editácie a spracovania údajov či už pre subjekt alebo spoločné číselníky. Verzia 2.6.65 1. Na základe aktivácie multi režimu pribudla možnosť pracovať aj režime len jedného PC. Verzia 2.6.60 1. Na žiadosť zákazníka bol vyrobený modul s exportom a importom a dát obhospodarovateľov podľa toho ktorých obhospodarovateľov má daný prihlásený užívateľ pridelených. 2. Zároveň bol zapracovaný modul prihlasovania užívateľov a prideľovania obhospodarovateľov. Prihlásený užívateľ môže naďalej spracovávať a exportovať/importovať len obhospodarovateľov ktorých má pridelených. 3. Prideľovať užívateľa k obhospodarovateľovi môže iba administrátor aplikácie. 4. Bola doplnená kontrola aby bolo zablokované typovanie (upozornenie pred spracovaním), keď daný užívateľ alebo administrátor z hlavného počítača exportoval dáta na iný počítač do okamihu, pokiaľ ich znova neimportuje naspäť. 5. V tlačovej zostave bol doplnený export dielcov do Excelu (v novom formáte xlsx) kde sú už len dielce sbez etáže alebo etáž 1 a sčítané výmery za etáže.   Verzia 2.6.30 1. Vek sadeníc bol upravený tak aby spĺňal aktuálnu legislatívu - teda 4 kolónky na dve miesta. 2. Do ročnej evidencie výkonov bola doplnená možnosť tlačiť pečiatku a podpis ako v súhlase na ťažbu Verzia 2.6.01 1. Upravený súhlas na ťažbu – ak je mimoriadna ťažba tak špecifikácia bola zablokovaná nemá byť nič. 2. Evidencia Zalesňovania – pri sejbe a podsejbe ( aj opakovanej ) bolo doprogramované aby sa prepínalo množstvo z ks na kg a zároveň bol zmenený aj formát zadávania na dve desatinné miesta 3. Bol zapracovaný nový modul Bilancia uhadzovania haluziny. a. Ako počiatočné stavy sa berú z evidencie ťažby pre daný rok súčty plôch na zalesnenie pre daný porast. b. Z tejto plochy odčitujeme z evidencie ostatnej pestovnej činnosti – výkon – uhadzovanie haluziny pre daný porast. c. Bol vytvorený modul pre rýchle zobrazenie zostatkov pre dané porasty podobne ako bilancia ťažby alebo zalesňovania a zároveň aj tlačová zostava . Verzia 2.5.75 4. Bol Vytvorený modul opakované holiny. Túto možnosť si môžete nastaviť v nastaveniach aplikácie s sekcii Obnova. Software bude pri práci s údajmi zalesňovania, pri prehľadoch a zostavách bilancie holín od tejto verzie rozlišovať či chcete pracovať aj s týmito dátami opakovaných holín. 5. Bol upravený výpočet bilancie prečistiek tak, aby sa počítalo so všetkými výkonmi skupiny Prečistky Verzia 2.5.15 6. Bol doprogramovaný Import nových položiek pri importe do PSL s možnosťou aktualizácie už importovaných porastov 7. Bola pridaná možnosť nastaviť vo vlastných výkonoch zalesnenia či sa jedná o prvé alebo opakované zalesnenie. Zároveň boli aktualizované moduly Evidencie, bilancie a tlačových zostáv bilancii zalesnenia aby vedeli s touto novou funkcionalitou pracovať. O tejto verzie si bude môcť vybrať si či sa budú brať do úvahy v bilanciách zalesnenia aj vlastné výkony zalesnenia alebo nie. 8. Túto možnosť si môžete nastaviť v nastaveniach aplikácie s sekcii Obnova. Verzia 2.4.10 1. Upravený kontrolný mechanizmus pri zadávaní nových záznamov evidencie zalesňovania. o Teraz je možné zadať niektoré údaje bez kontroly platnosti záznamu a zároveň sa kontrolujú ďalšie položky

© 2011. KAnet. All rights reserved. Mapa stránky | Powered by Kentico CMS for ASP.NET