Anketa

Máte dostatok informácií o nás a našich riešeniach ?

Aktuality / Nová aktualizácia aplikácie LHE 2.7.00

Nová aktualizácia aplikácie LHE 2.7.00

15. 2. 2019

Verzia 2.6.69

1. Od verzie 2.6.96 bola pridaná funkcionalita užívateľa, ktorý môže prehliadať všetky subjekty bez možnosti
editácie či už na hlavnom počítači alebo podriadenom. Ak teda nastavíte užívateľa ako „Prezerača“ bude
môcť okrem svojich pridelených obhospodarovateľov prepínaj vo výbere subjektov aj ostatných čo nemá
pridelených ale bez možnosti editácie.
2. Zároveň boli upravené všetky moduly tak aby na základe prihlásenia užívateľa boli kontrolované prístupové
práva editácie a spracovania údajov či už pre subjekt alebo spoločné číselníky.

Verzia 2.6.65

1. Na základe aktivácie multi režimu pribudla možnosť pracovať aj režime len jedného PC.

Verzia 2.6.60

1. Na žiadosť zákazníka bol vyrobený modul s exportom a importom a dát obhospodarovateľov podľa toho
ktorých obhospodarovateľov má daný prihlásený užívateľ pridelených.
2. Zároveň bol zapracovaný modul prihlasovania užívateľov a prideľovania obhospodarovateľov. Prihlásený
užívateľ môže naďalej spracovávať a exportovať/importovať len obhospodarovateľov ktorých má
pridelených.
3. Prideľovať užívateľa k obhospodarovateľovi môže iba administrátor aplikácie.
4. Bola doplnená kontrola aby bolo zablokované typovanie (upozornenie pred spracovaním), keď daný užívateľ
alebo administrátor z hlavného počítača exportoval dáta na iný počítač do okamihu, pokiaľ ich znova
neimportuje naspäť.
5. V tlačovej zostave bol doplnený export dielcov do Excelu (v novom formáte xlsx) kde sú už len dielce sbez
etáže alebo etáž 1 a sčítané výmery za etáže.

 

Verzia 2.6.30

1. Vek sadeníc bol upravený tak aby spĺňal aktuálnu legislatívu - teda 4 kolónky na dve miesta.
2. Do ročnej evidencie výkonov bola doplnená možnosť tlačiť pečiatku a podpis ako v súhlase na ťažbu

Verzia 2.6.01
1. Upravený súhlas na ťažbu – ak je mimoriadna ťažba tak špecifikácia bola zablokovaná nemá byť nič.
2. Evidencia Zalesňovania – pri sejbe a podsejbe ( aj opakovanej ) bolo doprogramované aby sa prepínalo
množstvo z ks na kg a zároveň bol zmenený aj formát zadávania na dve desatinné miesta
3. Bol zapracovaný nový modul Bilancia uhadzovania haluziny.
a. Ako počiatočné stavy sa berú z evidencie ťažby pre daný rok súčty plôch na zalesnenie pre daný
porast.
b. Z tejto plochy odčitujeme z evidencie ostatnej pestovnej činnosti – výkon – uhadzovanie haluziny
pre daný porast.
c. Bol vytvorený modul pre rýchle zobrazenie zostatkov pre dané porasty podobne ako bilancia ťažby
alebo zalesňovania a zároveň aj tlačová zostava .

Verzia 2.5.75

4. Bol Vytvorený modul opakované holiny. Túto možnosť si môžete nastaviť v nastaveniach aplikácie s sekcii
Obnova. Software bude pri práci s údajmi zalesňovania, pri prehľadoch a zostavách bilancie holín od tejto
verzie rozlišovať či chcete pracovať aj s týmito dátami opakovaných holín.
5. Bol upravený výpočet bilancie prečistiek tak, aby sa počítalo so všetkými výkonmi skupiny Prečistky

Verzia 2.5.15

6. Bol doprogramovaný Import nových položiek pri importe do PSL s možnosťou aktualizácie už importovaných
porastov
7. Bola pridaná možnosť nastaviť vo vlastných výkonoch zalesnenia či sa jedná o prvé alebo opakované
zalesnenie. Zároveň boli aktualizované moduly Evidencie, bilancie a tlačových zostáv bilancii zalesnenia aby
vedeli s touto novou funkcionalitou pracovať. O tejto verzie si bude môcť vybrať si či sa budú brať do úvahy
v bilanciách zalesnenia aj vlastné výkony zalesnenia alebo nie.
8. Túto možnosť si môžete nastaviť v nastaveniach aplikácie s sekcii Obnova.

Verzia 2.4.10

1. Upravený kontrolný mechanizmus pri zadávaní nových záznamov evidencie zalesňovania.
o Teraz je možné zadať niektoré údaje bez kontroly platnosti záznamu a zároveň sa kontrolujú ďalšie
položky

Bližšie informácie o software nájdete v sekcií Vývoj software/LHE. alebo v súbore Čo je nové v LHE
 
© 2011. KAnet. All rights reserved. Mapa stránky | Powered by Kentico CMS for ASP.NET