Informácie o spracúvaní osobných údajov - KAnet soft-net services

 • Home
 • Informácie o spracúvaní osobných údajov

Súbory cookies

Táto politika cookies vysvetľuje, čo sú súbory cookie a ako sa používajú. Politiku cookies by ste si mali prečítať, aby ste pochopili, čo súbory cookie sú, ako ich používame, typy súborov cookie, ktoré používame, tj informácie, ktoré zhromažďujeme pomocou súborov cookie, a ako sa tieto informácie používajú a ako kontrolovať predvoľby súborov cookie. Ďalšie informácie o tom, ako používame, uchovávame a uschovávame vaše osobné údaje v bezpečí, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať zo svojho Vyhlásenia o cookies na našich webových stránkach. Viac informácií o tom, kto sme, ako sa môžete obrátiť na nás a ako spracúvame osobné údaje najdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.kanet.sk

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa používajú na ukladanie malých informácií. Súbory cookies sa ukladajú do vášho zariadenia, keď sa webová stránka načítava do prehliadača. Tieto súbory cookie nám pomáhajú správne fungovať na webových stránkach, zabezpečujú bezpečnejšie webové stránky, poskytujú lepšie používateľské skúsenosti a chápu, ako webová stránka vykonáva a analyzuje, ako funguje a kde potrebuje zlepšenie.

Ako používame cookies?

Ako väčšina služieb online, naša webová stránka používa súbory cookie prvej strany a súbory tretích strán na rôzne účely. Súbory cookie prvej strany sú väčšinou potrebné na to, aby webová stránka fungovala správnym spôsobom, a nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje. Súbory cookie tretích strán používané na našich webových stránkach sa používajú najmä na pochopenie toho, ako webová stránka funguje, ako interagujete s našimi webovými stránkami, robíme naše služby bezpečnými, poskytujeme reklamy, ktoré sú pre vás relevantné, a celkovo vám poskytujú lepšie používateľské skúsenosti a pomáhajú urýchliť vaše budúce interakcie s našimi webovými stránkami.

Aké typy cookies používate ?

Dôležité: Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste mohli využívať plnú funkčnosť našich stránok. Umožňujú nám udržiavať relácie užívateľov a predchádzať akýmkoľvek bezpečnostným hrozbám. Nezhromažďujú ani neuchovávajú žiadne osobné údaje. Tieto súbory cookie vám napríklad umožňujú prihlásiť sa do vášho účtu a bezpečne pridávať produkty do košíka a platby.

Štatistiky: Tieto súbory cookie uchovávajú informácie, ako je počet návštevníkov webovej stránky, počet jedinečných návštevníkov, webovej stránky Tieto údaje nám pomôžu pochopiť a analyzovať, ako dobre webová stránka funguje a kde potrebuje zlepšenie.

Marketing: Naša webová stránka zobrazuje reklamy. Tieto cookies sa používajú na prispôsobenie reklám, ktoré vám zobrazujeme, aby boli pre vás zmysluplné. Tieto súbory cookie nám tiež pomáhajú sledovať efektívnosť týchto reklamných kampaní. Informácie uložené v týchto súboroch cookie môžu poskytovatelia reklám tretej strany používať aj na zobrazovanie reklám aj na iných webových stránkach prehliadača.

Funkčné cookies: sú to cookies, ktoré pomáhajú určitým funkciám na našich webových stránkach. Medzi tieto funkcie patrí vkladanie obsahu, ako sú videá alebo zdieľanie obsahu na webových stránkach na platformách sociálnych sietí.

Odkazy: Tieto súbory cookie nám pomáhajú ukladať nastavenia a predvoľby prehliadania, ako sú jazykové preferencie, aby ste mali lepšie a efektívnejšie skúsenosti s budúcimi návštevami webových stránok.

Ako viem zistiť nastavenia cookies?

Ak sa rozhodnete zmeniť svoje preferencie neskôr počas relácie prehliadania, môžete kliknúť na kartu „Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie“ na obrazovke. Toto opäť zobrazí oznámenie o súhlase, ktoré vám umožní zmeniť vaše preferencie alebo úplne zrušiť váš súhlas. Okrem toho rôzne prehliadače poskytujú rôzne metódy blokovania a odstraňovania súborov cookie, ktoré používajú webové stránky. Nastavenia prehliadača môžete zmeniť tak, aby sa cookies zablokovali alebo odstránili. Ak chcete zistiť viac informácií o tom, ako spravovať a odstraňovať súbory cookie, navštívte stránku wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je KANET soft-net services so sídlom Jasenica 425, 01817 Jasenica, IČO 36937932. Kontakt: office@kanet.sk 

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

V prípade Vášho záujmu o získanie akýchkoľvek informácií o našej spoločnosti, službách alebo riešeniach, ktoré poskytujeme, pokiaľ v rámci takejto komunikácie získame Vaše osobné údaje ako napr. meno, adresu, adresu elektronickej pošty alebo telefónne číslo, zaväzujeme sa, že tieto údaje neposkytneme tretej strane a využijeme v súlade s platnými právnymi predpismi len na komunikáciu s Vami či už poštou, elektronickou poštou alebo telefonicky s cieľom poskytnúť Vám informácie, o ktoré mate záujem.

Na základe platných zákonov a predpisov spracúvame osobné údaje našich zamestnancov na účel plnenia pracovno-právneho pomeru a našich klientov a dodávateľov na účel vedenia účtovníctva a účely uchovávania a archivácie.

Bezplatné novinky zasielame e-mailom len s Vaším dobrovoľným súhlasom. Takisto fotografie na našich webových stránkach zverejňujeme len s dobrovoľným súhlasom dotknutých osôb. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovaciu linku priamo v zaslanom e-maili, alebo poslaním požiadavky na e-mail: office@kanet.sk

Osobné údaje môžeme spracúvať na základe oprávnených záujmov na účel uplatňovania právnych nárokov.

Aké subjekty majú prístup k osobným údajom?

Využívame služby niekoľkých sprostredkovateľov a tretích strán napríklad na prevádzkovanie našich databáz a e-mailov v cloude, zabezpečenie správy domén a webových stránok, právnych služieb, webovú analytiku.

Pri všetkých dodávateľoch dbáme o to, aby postupovali v súlade s platnými zákonmi, boli viazaní mlčanlivosťou, osobné údaje spracúvali výlučne v rozsahu uzatvorených zmlúv a primerane ich chránili v súlade s požiadavkami GDPR, medzinárodných štandardov a platných predpisov.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvy a počas zákonmi stanovených dôb na ich archiváciu, po dobu potrebnú na preukazovanie právnych nárokov alebo po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.

Osobné údaje získané na základe súhlasu (na odber noviniek alebo zverejnenie fotky), sme oprávnení spracúvať do odvolania súhlasu dotknutou osobou.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom:

Máte právo požiadať nás o potvrdenie o tom, že spracúvame Vaše osobné údaje.

Právo na opravu osobných údajov:

Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

Právo na vymazanie (zabudnutie):

Sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • ak namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • namietate voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti,
 • na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • ak napadnete správnosť osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie dovtedy, kým neoveríme ich správnosť,
 • ak spracúvame Vaše osobné údaje protizákonne a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

 • len s Vaším súhlasom,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

Právo na prenos osobných údajov:

Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Vaše osobné údaje sme Vám na základe Vašej žiadosti povinní poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v našich informačných systémoch, alebo si chcete uplatniť niektoré z Vašich práv, napíšte nám na: office@kanet.sk Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že došlo k porušeniu Vašich práv.