Jasenica 425, 01817 Jasenica +421 918 394 876 office@kanet.sk

Case Study Information

  • Názov projektu :Vytvoriť software pre evidenciu a vypracovanie výstupov pre poľovné revíry, pozemkové spoločenstvá …
  • Kategória :Sofware / Databázové
  • Klienti :poľovné revíry, pozemkové spoločenstvá
  • Dokončené : :01 April, 2012 Prvá verzia
  • Zručnosti  :Visual FoxPro 9  / SQL jazyk

 

ELPOZ – Elektronická evidencia pozemkov združenia, pozemkového spoločenstva

Softvér bol vytvorený za účelom zjednodušenia evidencie pozemkov vlastníkov Poľovníckych a Lesných združení, pozemkových spoločenstiev, Urbárov a Obecných úradov .  Základnou platformou je databázový systém SQL, na ktorom bola postavená elektronická evidencia pozemkov. Jednou z najdôležitejších vlastnosti aplikácie ELPoz je spájanie vlastníkov združenia podľa rôznych identifikátorov. Úlohou aplikácie je správne rozpoznať rôzne typy identifikátorov a potom sa pokúsiť sumarizovať  čo najväčšie množstvo vlastníkov, aby ste získali ucelenú informáciu o vlastníctve jednotlivých vlastníkov či podielnikov. Medzi hlavné výhodu aplikácie patrí: Aparát automatického a manuálneho spájania vlastníkov podľa analýzy vhodného identifikátora  (IČO, RČ, Dátum narodenia, Meno, Priezvisko, Adresa ... ) Prehľadná evidencia majetku združenia podľa zobrazenia (podľa vlastníkov, parciel, listov vlastníctva) Množstvo rôznych zostáv a reportov podľa rôznych podmienok a filtrácií Technológia automatického Importovania dát zo vstupných databáz z KÚ a ich kompatibilita z programom Katastrálneho úradu - WISKAN Možnosť použiť prienik mapových podkladov na vymedzenie hranice vášho združenia – za pomoci  mapovej prezeračky GIS - PozMap2 Možnosť pracovať s viacerými katastrálnymi územiami (vymedzené licenciou) Možnosť pracovať s viacerými združeniami súčastne (vymedzené licenciou) Postupné dopracovávanie nových funkcií v rámci Aktualizácií software modul pre pozemkové spločenstvá podľa nového zákona o pozemkových spoločenstvách. Nový modul Pozemkové spoločestvá, poskytuje výstupy pre subjekty bez právnej aj s právnou subjektivitou, na ktoré sa vzťahuje nový zákon 97/2013 Z. z. zákon o pozemkových spoločenstvách. Jedná sa o  subjekty, ktoré musia podľa §18 viesť zoznam podielnikov a sú povinné každoročne do 31. marca zaslať obvodnému lesnému úradu zoznam aktualizovaný k 31. decembru predchádzajúceho roka. Rozširujúci modul software veľmi uľahčí zabezpečiť túto povinnosť a ešte mnohé iné funkcie okrem tlače zoznamu (aj do elektronickej podoby). Ukončili sme vývoj modulu Porasty, ktorým sme  dosiahli ďalších požadovaných funkcionalít: • Program bude pracovať aj s lesnými porastami • Tie si dokáže načítať z grafického GIS prieniku a spojí ich s parcelami a vlastníkmi • V tabuľke vlastníkov bude možnosť vybrať konkrétnych vlastníkov o ktorých máte záujem a program prepočíta ich majetok – parcely na porasty • Software potom spočíta aj percentuálne zastúpenie vybraných vlastníkov v parcelách a porastoch • Možnosť tlačiť viacero typy zostáv s porastami